• `~
 • 1!
 • 2@
 • 3#
 • 4$
 • 5%
 • 6^
 • 7&
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • q
 • w
 • e
 • r
 • t
 • y
 • u
 • i
 • o
 • p
 • [
 • ]
 • \|
 • caps lock
 • a
 • s
 • d
 • f
 • g
 • h
 • j
 • k
 • l
 • ;:
 • '"
 • Enter
 • shift
 • z
 • x
 • c
 • v
 • b
 • n
 • m
 • ,
 • .
 • /?
 • shift
 • Очистити
 • Укр
 •  
 • Сховати
 • '~
 • 1!
 • 2"
 • 3
 • 4;
 • 5%
 • 6:
 • 7?
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • й
 • ц
 • у
 • к
 • е
 • н
 • г
 • ш
 • щ
 • з
 • х
 • ї
 • /\
 • caps lock
 • ф
 • і
 • в
 • а
 • п
 • р
 • о
 • л
 • д
 • ж
 • є
 • Enter
 • shift
 • я
 • ч
 • с
 • м
 • и
 • т
 • ь
 • б
 • ю
 • .,
 • shift
 • Очистити
 • Eng
 •  
 • Сховати
Судова влада України
Комсомольський районний суд м. Херсона
Cписки справ, призначених до розгляду
Списки автопризначенних справ та поданих апеляційних скарг
Запобігання і протидія корупції
ДО УВАГИ ГРОМАДЯН
Зразки позовних заяв
Законодавство України
Виконання ЗУ Про запобігання корупції
Очищення влади
Технічна підтримка
Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство

Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Національне агенство з питань запобігання корупції
Єдиний реєстр адвокатів України
Офiцiйне представництво Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал

 ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації доступу до публічної інформації,
що знаходиться у володінні Комсомольского районного суду м. Херсона
 
 
Розділ I. Загальні положення
 
         1.1. Це Положення визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Комсомольского районного суду м. Херсона.
         1.2. Комсомольскийкий районний суд м. Херсона (далі – Суд) є суб'єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, а саме розпорядником інформації, який при вирішенні питань щодо доступу до інформації керується Законом.
         1.3. Визначення понять:
1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Суду;
2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Суду;
3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, крім суб’єктів владних повноважень, об’єднання громадян без статусу юридичної особи;
4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;
5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
         1.4. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації у Суді, здійснюється відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень".
         1.5. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.
         1.6. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Суду організовують і забезпечують керівник апарату суду та заступник керівника апарату суду.
         1.7. Суд не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
- стосовно інформації інших органів влади України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;
- стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.
         1.8. Апарат Суду не виконує функції розпорядника щодо направлення запиту належному розпоряднику, на якого не поширюється дія Закону.
         1.9. Відповідальними за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні Суду, є керівник апарату суду, заступник керівника суду, старший секретар суду, завданнями яких є забезпечення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.
 
Розділ II.
Порядок доступу до інформації
 
         2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується шляхом:
- оприлюднення публічної інформації у засобах масової інформації;
- розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті суду в мережі Інтернет (htth://court.gov.ua/sud2120/);
- розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;
- надання публічної інформації за запитами на інформацію;
- присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді.
         2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.
         2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством.
         У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, інформація надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її в іншій формі. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі, інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.
         Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається  працівниками апарату суду.
         Запити на інформацію по телефону здійснюються за номерами телефонів апарату суду.
         2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації для службового користування.
         2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, єкерівник апарату суду, заступник керівника суду, старший секретар суду, помічник голови суду.
         2.6.Підготовка даних для наступного надання інформації про діяльність суду запитувачам інформації на їх запит здійснюється за такими напрямками діяльності суду:
– щодо інформації довідкового характеру з Автоматизованої системи документообігу загальних судів КП "Д-3", документів, що зберігаються в архіві Суду; про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату в усній формі (за телефоном) – інформаційно-довідкова служба.
– про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату в письмовій формі (за письмовими запитами); про доступ до судових засідань у Суді – помічники суддівта секретарів судового засідання;
– про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації – консультант з кадрової роботи   або особа, яка виконує його обов’язки;
– про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду, щодо технічних питань роботи Автоматизованої системи документообігу загальних судів КП "Д-3" – головний спеціаліст з інформаційних технологій або особа, яка виконує його обов’язки;
– про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах суду, старший секретар ; керівник апарату суду , заступник керівника апарату
– про прийом громадян у Суді – керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду;
– про нормативно-правові засади діяльності Суду – керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду;
         2.7. Внутрішньоорганізаційні акти індивідуальної дії Суду не підлягають оприлюдненню.
         2.8. Поширення персональних даних здійснюється у порядку та спосіб, передбачений Законом України "Про захист персональних даних".
 
Розділ IIІ.
Оприлюднення інформації, що знаходиться
у володінні Комсомольскому районному суді м. Херсона
 
         3.1. Оприлюднення публічної інформації Суду здійснюється у відповідності до Законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".
         3.2. Головний спеціаліст з інформаційних технологій або особа, яка виконує його обов’язки, забезпечує оприлюднення на веб-сайті Суду інформації, підготовленої   апаратом суду з урахування вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації"
         3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:
1) інформація про діяльність Суду:
– місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;
– прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти Голови суду та його заступника, керівника апарату суду та його заступника, суддів , помічників суддів;
– розклад роботи та графік прийому громадян;
– вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
2) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;
3) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;
4) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;
6) інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.
         3.4. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових        рішень відповідно до Закону України “Про доступ до судових рішень”.
         3.5. У приміщенні Суду на інформаційному стенді розміщується така інформація:
1) про порядок роботи Суду;
2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді на поточну дату;
3) банківські реквізити для сплати   судового збору;
4) банківські реквізити вищих інстанцій по сплаті судового збору;
5) зразки позовних заяв;
6) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.
         3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, треті особи, прокурор, інші особи, які беруть участь у процесі у випадках, передбачених чинним законодавством, мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.
         3.7. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".
         З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати на офіційному веб-сайті Суду.
        
 
Розділ IV.
Реєстрація запитів та порядок надання
відповідей на запити
 
         4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються в канцелярії суду відповідно до Інструкції з діловодства у загальних судах України з урахуванням вимог цього Положення.
         4.2. Запити на інформацію (у тому числі звернення громадян, що містять запити на інформацію) реєструються в Автоматизованій системі документообігу загальних судів КП"Д-3" в картотеці "Звернення громадян".
         4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції, у випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, за рішенням голови суду або його заступника відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного із відповідальних осіб. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше трьох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи. Контроль за надання відповідей на запит проводить керівник апарату суду або його заступник.
         4.4. Запит на інформацію з відповідною резолюцією голови суду чи його заступника опрацьовується канцелярією в Автоматизованій системі документообігу загальних судів КП "Д-3" і у відповідному журналі, що ведеться працівниками апарату суду, та невідкладно передається виконавцям.
         4.5. Запити на інформацію у вигляді електронного документа надсилаються на електронну пошту Суду inbox@sv.ks.court.gov.ua
         4.6. Прийом запитів на інформацію, що надіслані на електронну пошту Суду, здійснює відповідальний працівник   з 8 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. З понеділка по четвер та з 08.00 до 15.45 у п’ятницю .
          Роздруковані на паперовому носії запити на інформацію, що надіслані на електронну пошту Суду, передаються у той же день до канцелярії суду для їх реєстрації та опрацювання у загальному порядку.
         4.7. Відповіді на запит на інформацію, що надсилаються запитувачу інформації електронною поштою, роздруковується на паперовому носії  , підписуються головою суду або його заступником, відповідь надсилається електронною поштою на адресу заявника . 
           Примірники відповідей залишаються  для зберігання та подальшого використання відповідно до номенклатури справ.
         4.8. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання Судом запиту.
         4.9. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, голова суду за поданням керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду або старщого секретаря суду, відповідального за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку виконавець запиту письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.
         4.10. Інформація на запит надається безкоштовно.
         У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більше 10 сторінок, виконавець, не пізніше п’яти робочих днів із дня надходження запиту до Суду повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
 
Розділ V.
Порядок відмови у задоволенні запитів та оскарження рішень, дій чи бездіяльності Комсомольскогорайонного суду м. Херсона
 
         5.1. Відповідь на запит надається виконавцем за підписом голови суду або його заступника.
         Запити щодо надання інформації, яка стосується безпосередньо голови суду, заступників голови суду, суддів і яка є їм відомою (чи може бути відомою) лише цим особам, передається на розгляд зазначеним у запиті особам.
         5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.
         5.3. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.
         5.4. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:
– ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.
         5.5. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.
         5.6. У разі надходження кореспонденції, що одночасно містить запит на інформацію, та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом, а його копія в частині інших питань - Законом України "Про звернення громадян". У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України "Про звернення громадян".
         5.7. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
- дату відмови;
- мотивовану підставу відмови;
- порядок оскарження відмови;
- підпис.
         5.8. Рішення, дії чи бездіяльність відповідального за надання інформації можуть бути оскаржені до Голови Суду.
         5.9. Запитувач має право оскаржити:
- відмову в задоволенні запиту на інформацію;
- відстрочку задоволення запиту на інформацію;
- ненадання відповіді на запит на інформацію;
- надання недостовірної або неповної інформації;
- несвоєчасне надання інформації;
- невиконання Судом обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до Закону;
- інші рішення, дії чи бездіяльність Суду, що порушили законні права та інтереси запитувача.
         5.10. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Суду здійснюється відповідно до чинного законодавства.
         5.11. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
- ненадання відповіді на запит;
- ненадання інформації на запит;
- безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
- неоприлюднення інформації відповідно до Закону;
- надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
- несвоєчасне надання інформації;
- необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
- нездійснення реєстрації документів;
- навмисне приховування або знищення інформації чи документів.
         5.12. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному Законом.
         5.13. Посадові особи Суду не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов'язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються серйозної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується істотної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю.                                                                                   
 
 
 

 
 
Трансляція судового засідання «Вбивства 39 людей 20.02.2014 під час Євромайдану»
Інформація щодо стадій розгляду судових справ
Судовий збір
Контакти
Розклад роботи
Лічильник установи
XIV з’їзд суддів України
Розпорядникам бюджетних коштів
Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи
До уваги суддів та працівників апарату Донецької та Луганської областей
Конфлікт інтересів у судовій системі (нормативно правова база)
Санаторно - курортний лікувальний центр 'Шкло'
Міжнародні стандарти судочинства
Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 рокии
Інструкція з діловодства
Рішення Європейського суду
Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Проведення судових засідань в режимі відеоконференції
Безкоштовна правова допомога
Концепція галузевої програми інформатизації судів
Судова влада України у мережі Facebook
Канал на Youtube

© 2002-2016 Державна судова адміністрація України
лист вебмайстру